Bijzondere zorg voor bijzondere kinderen

Marloes Kamp •Begeleiding met Lef• Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Marloes Kamp
Begeleiding met Lef

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De opdrachtnemer:
De natuurlijke of rechtspersoon namens wie diensten op het gebied van begeleiding, training of aanverwante werkzaamheden worden aangeboden onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
De opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.
De cliënt:
De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van gedrag, een training of aanverwante werkzaamheden.
Diensten:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woord.
Overeenkomst:
Elke afspraak tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door de opdrachtnemer in het kader van zijn beroep diensten worden aangeboden of geleverd.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door de opdrachtnemer derden worden betrokken.
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer zijn overeengekomen.
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij de opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De opdrachtgever en de opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. Vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.


ARTIKEL 3: OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Alle door de opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan de opdrachtnemer is bevestigd.
2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. De opdrachtgever en de opdrachtnemer hebben ook een overeenkomst gesloten indien de opdrachtnemer een tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.


ARTIKEL 4: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. Iedere overeenkomst leidt voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij de opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
2. In alle gevallen waarin de opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met de opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door de opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen De opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren, Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst .
5. Wanneer de opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. De opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.


ARTIKEL 5: GEHEIMHOUDING
1. De opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van de opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen de opdrachtnemer en de cliënt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. De opdrachtnemer zal dan ook aan niemand enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de de cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.


ARTIKEL 6: INTELLECTUELE EIGENDOM
1. De opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de overeenkomst – aan de opdrachtgever en/of de cliënt verstrekte of – in het kader van deze overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
2. De opdrachtgever en/of de cliënt mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop de opdrachtnemer rechtshebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
3. De opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele de opdrachtgevers c.q. De cliënt.


ARTIKEL 7: HONORARIUM EN KOSTEN
1. Het honorarium van de opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. Per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de de opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
3. De opdrachtnemer kan de opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die de opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van de opdrachtgever moeten worden gemaakt. De opdrachtnemer heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever het voorschot aan de opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
4. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.


ARTIKEL 8: BETALING
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan de opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
3. Ingeval er meerdere de opdrachtgevers zijn, is elke de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze de opdrachtgevers zijn verricht.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 9: INCASSOKOSTEN
1. Indien de opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van de opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.


ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID
1. De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever en/of de cliënt slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst . Daarvan is sprake indien de opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst .
2. De opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door de opdrachtgever c.q. de cliënt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
3. De opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens de opdrachtgever c.q. de cliënt of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is de opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever c.q. de cliënt geleden schade, van welke aard ook, indien de opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
5. De de opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van ernstige tekortkomingen van de opdrachtnemer.
6. Indien de opdrachtgever en/of de cliënt een eventuele vordering jegens de opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.


ARTIKEL 11: ANNULERINGSVOORWAARDEN
1. Annulering door de opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
2. Bij annulering door de opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. Van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor is de opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren c.q. Van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
3. Bij annulering door de opdrachtgever van Coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. Van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten zijn geen kosten verschuldigd.
4. De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van de opdrachtnemer.


ARTIKEL 12: BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
1. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan de opdrachtgever, indien de opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door de opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
2. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan de opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
3. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer kan de overeenkomst, met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven, beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.


ARTIKEL 13: GESCHILLENBESLECHTING
1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
2. Indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever c.q. de cliënt een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen.

Contact

Marloes Kamp,
begeleiding met Lef


T: 06 15 51 08 74
E: info@begeleidingmetlef.nl
I: www.begeleidingmetlef.nl

KVKnummer: 63909510
SKJ geregistreerd. Nr: 100015946
Leveringsvoorwaarden
Privacy Statement

Direct contact

Wil je meer weten of direct contact?
Bel: 06 15 51 08 74
Stacks Image 36

© Reclamebureau Kamp Winterswijk